Oferta

Wyceny: domów i mieszkań, nieruchomości lokalowych, gruntów niezabudowanych, nieruchomości rolnych i leśnych; służebności, nieruchomości komercyjnych, przedsiębiorstw

Wycena nieruchomości to proces, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości dla różnych celów przy zastosowaniu odmiennych podejść, metod i technik. Przedmiotem szacowania są głównie nieruchomości, ale także inne składniki mienia.

Zakres usług obejmuje wyceny:

 • domów i mieszkań;
 • nieruchomości lokalowych;
 • gruntów niezabudowanych;
 • nieruchomości rolnych i leśnych;
 • służebności;
 • mienia zabużańskiego;
 • nieruchomości komercyjnych;
 • przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części;
 • innych nieruchomości.

Cel wyceny warunkuje zarówno metodę, jak również treść oraz zakres sporządzanego operatu szacunkowego. Potrzeba ustalenia wartości wynika z przepisów prawa lub podejmowanych decyzji w obrocie gospodarczym oraz w życiu prywatnym.

Firma sporządza wyceny nieruchomości dla następujących celów:

 • transakcji kupna / sprzedaży;
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy;
 • postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, itp.);
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu;
 • postępowań sądowych;
 • podatkowych i ubezpieczeniowych;
 • sprawozdań finansowych;
 • wniesienia aportu;
 • innych nietypowych zleceń.

PROMERIT pomaga podjąć decyzje inwestorom przygotowując profesjonalne i niezależne analizy rynku nieruchomości. Określa wartość godziwą aktywów trwałych jednostek gospodarczych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z uwzględnieniem zakładanego okresu ich użytkowania oraz prognozowanej wartości końcowej (rezydualnej).

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym w formie niezależnej i obiektywnej opinii autorskiej o wartości nieruchomości. Może on być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został opracowany. Termin jego ważności – 12 miesięcy, licząc od daty sporządzenia. Po tym czasie aktualność operatu szacunkowego może potwierdzić autor poprzez umieszczenie w nim stosownej klauzuli.

Uzyskane informacje w procesie wyceny stanowią tajemnicę zawodową.