Partnerzy

Partnerzy firmy

Terra Verde

 

tel. 660 70 98 91
fax. 18 353 51 48
biuro@terraverde.pl
terraverde.pl

Adres biura:
ul. Krakowska 42, 38-300 Gorlice

TERRAVERDE zapewnia kompleksową obsługę prawną
i techniczną oraz doradztwo w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA:

 • opłaty z tytułu gospodarczego korzystania z środowiska;
 • operaty wodnoprawne na:
  · pobór wód powierzchniowych i podziemnych;
  · odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi;
  · odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych;
  · odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu;
 • operaty ochrony powietrza, zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • gospodarka odpadami:
  · wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
  · programy gospodarki odpadami;
  · informacje o wytwarzanych odpadach;
  · ewidencja odpadów, sprawozdawczość;
 • raporty oddziaływania na środowisko, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia;
 • emisja hałasu przemysłowego do środowiska, pomiary hałasu;
 • handel emisjami CO2, raporty do Krajowej Bazy KOBiZE.

 

Pełna obsługa w zakresie BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 • zgłoszenie firmy do Państwowej Inspekcji Pracy, SANEPID-u;
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, karty oceny ryzyka zawodowego;
 • szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP;
 • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • opracowywanie instrukcji BHP;
 • dokumentacje powypadkowe (protokoły, rejestry);
 • rejestr szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych;
 • stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP
  w zakładzie;
 • pomoc w realizacji nakazów i wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

KartoGeo

 

tel. 602 61 52 98
florianw@poczta.onet.pl

Adres biura:
ul. Wrońskich 7, 38-300 Gorlice

KartoGeo geodezja i kartografia – usługi
mgr inż. Florian Wroński geodeta uprawniony

Firma wykonuje:

 • mapy do celów projektowych;
 • geodezyjną obsługę inwestycji (tyczenie budynków, itp.);
 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 • mapy do celów prawnych;
 • podziały nieruchomości;
 • rozgraniczanie nieruchomości;
 • wznowienia granic.

Biura Obsługi Inwestycji ŚWISTAK

 

tel. 792 47 77 23
lukasz_swistak@o2.pl
swistak.gorlice.pl

Adres biura:
ul. Sikorskiego 19, 38-300 Gorlice

 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej;
 • kosztorysowanie robót budowlanych;
 • nadzorowanie robót budowlanych;

Firma świadczy również usługi związane z rysowaniem projektów budowlanych w programie AutoCAD LT 2011.